Aryanic
صفحه اصلي > معرفی واحد استان سمنان 

معرفی واحد استان سمنان

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان سمنان

واحد استانی سمنان در سال 82 تأسیس و در حال حاضر دارای 20 مركز می‌باشد. اين واحد استاني 8/1درصد از مراكز آموزش علمي – كاربردي كشور را تحت نظارت خود دارد و 3/3 درصد از دانشجويان را تحت پوشش قرار مي‌دهد.

در اين واحد استاني تعداد 9/2 درصد از كدرشته‌ها را در 4/2 درصد كدرشته محل‌ها در آن استان در حال اجرا است كه 4/17 درصد در گروه خدمات اجتماعي، 4/13 درصد در گروه صنعت، 8/3 درصد در گروه فرهنگ و هنر و 4/65 درصد در گروه كشاورزي است. در اين استان 7/0 درصد از دانشجويان غيرحضوري رشته مديريت خانواده را تحت پوشش قرار داده است.

تعداد کل مراکز آموزش علمی کاربردی در استان: 20 مرکز

تعداد مراکز فعال (دارای دانشجوی شاغل به تحصیل 20مرکز)

تعداد مراکز غیر فعال (فاقد دانشجو) : 2 مرکز

تعداد مراکز در حال تأسیس: 3 مرکز

تعداد تقاضاهای واصله برای تأسیس مراکز دولتی و غیر دولتی: 9 مرکز

تعداد کل دانشجویان: 6359

تعداد کل دانش آموختگان: 5035

تعداد کد رشته / محل در حال اجرای ترمی مقطع کاردانی 83:

تعداد کد رشته / محل در حال اجرای ترمی مقطع کارشناسی: 35

تعداد کد رشته / محل در حال اجرای پودماني مقطع کارداني:89

تعداد کد رشته / محل در حال اجرای پودماني مقطع کارشناسی: 36

نام رئیس واحد استانی: آقای فرامرز نیک سرشت

تلفن: 18-17-33455516-023

نمابر: 33454069-023

نشانی پستی: سمنان، بلوار معلم شرقی ، مابین میدان مطهری و میدان امام رضا (ع) نبش هلال احمر 5 پلاک 30- صندوق پستی 351-35195