Aryanic
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت نظارت و ارزیابی > امور نظارت و ارزیابی 

امور نظارت و ارزیابی

 

امور نظارت و ارزیابی

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی:
محمد رضا طحان ناساری

شرح وظایف

1. ابلاغ بخشنامه های نظارتی به مراکز آموزشی استان، ارسالی از سوی معاونت نظارت و سنجش دانشگاه

2. نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های آموزشی در مراکز تحت نظارت در استان

3. نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز تحت نظارت به صورت ادواری و انعکاس به معاونت نظارت و سنجش دانشگاه

4. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزش علمی کاربردی در استان مطابق ضوابط و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی دانشگاه

5. نظارت بر عملکرد مراکز مجری دوره های آموزش عالی علمی کاربردی جهت تمدید یا عدم تمدید دوره

6. ارزیابی عملکرد آموزشی مدرسان علمی کاربردی و کادر مدیریت آموزشی مراکز تحت نظارت در استان

7. نظارت بر ارائه خدمات دانشجویی به دانشجویان از سوی مراکز تحت نظارت در استان

8. اعتبار سنجی مراکز و انتخاب دانشجو، مدرس، کارآفرین ومرکزنمونه

9. ارائه پیشنهاد تمدید یا عدم تمدید دوره، لغو مجوز دوره های مراکزآموزشي

10.برنامه ریزی برگزاری جلسات کمیته نظارت و ارزیابی واحد استاني

11. انجام امور مربوطه

12. بررسی و پیگیری مغایرت معدل دانشجویان مراکز آموزش با همکاری کارشناس آموزش براساس
گزارشات دریافتی

13.بازدید از مراکز تحت نظارت (در زمان ثبت نام و شروع کلاسهای دانشجویان و حوزه امتحانات مراکز آموزشی تحت نظارت)

14. بازدید موردی از مراکز آموزشی تحت نظارت

15. همراهی تیم تخصصی گسترش دوره های علمی کاربردی با تیم گسترش واحد استاني

16.نظارت بر اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارتی دانشگاه

17. نظارت بر عملکرد مراکز تحت نظارت واحد استانی در ارتباط با کمیت و کیفیت وام ها به دانش آموختگان

18. بازدید از امکانات مراکز آموزشی علمی کاربردی جهت صدور مجوزهای برگزاری پودمانهای آموزشی و دوره های جدید

19. ابلاغ و پیگیری دستورالعملهای مربوط به جشنواره های علمی - کاربردی

20. تنظیم موافقنامه دانشگاه و دستگاههای اجرایی با موضوع بستر سازی لازم جهت تقویت و تعمیق ارتباط موثر، فعال و مستمر دانشگاه و دستگاه به منظور برنامه ریزی آموزشهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی و بخش های مختلف استان در راستای مزیت های نسبی استان

21. برنامه ریزی تشکیل جلسات با مدیران دستگاههای اجرایی استان با حضور ریاست واحد استانی