Aryanic

خدمات آموزشی

 

خدمات آموزشی

کارشناس: اعظم السادات حسینی نژاد

شرح وظایف

1. نظارت بر حسن اجرای مربوط به صدور تاییدیه های تحصیلی و دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی

2. ثبت، شماره مشخصات دانشجویان فارغ التحصیل در دفتر اندیکاتور

3. بررسی پرونده های دانش آموختگان جهت صدور دانشنامه و سایر اقدامات خدمات دانشجویی

4. بررسی و تطبیق مفاد اساسنامه و آئین نامه های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی با مفاد مندرج در دانشنامه ها و گواهینامه ها

5. انجام کلیه موارد مربوط به نقل و انتقال دانشجویان ترمی و پودمانی وتغییر رشته آنان

6. هماهنگی و نظارت بر برگزاری آزمونهای جامع و ارزیابی حرفه ای دانشگاه و آزمون کاردانی و کارشناسی دوره های ترمی

7. مشارکت با کارشناس نظارت و ارزیابی واحد دانشگاهی در بازدید های انجام شده از مراکز تحت نظارت وبررسی پرونده های دانشجویان و اساتید

8. تنظیم برنامه های مربوط به بازدیدهای علمی و گردشهای دسته جمعی دانشجویان

9. همکاری با دیگر کارشناسان در انجام امور مربوط به دانشجویان ، ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق