Aryanic

امور مدرسان

 

امور مدرسان

کارشناس امور مدرسان : فرشته اصحابی

شرح وظایف

بررسی پرونده های از متقاضیان تدریس در مراکز آموزشی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی- کاربردی واحد استانی سمنان جهت ارسال به تهران و دریافت مجوز تدریس(ID کارت).

پیگیری نتایج مربوط به آزمون های علمی- تخصصی مدرسی تربیت بدنی و کارآفرینی، از طریق دفتر امور مدرسان دانشگاه جامع علمی- کاربردی.

ارسال بخشنامه های امور مدرسان

تشکیل پرونده متقاضیان تدریس در مراکز تحت نظارت

همکاری با دیگر کارشناسان در انجام امور مربوط به دانشجویان، ارائه گزارشات لازم به مقام مافوق
انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست