ریاست

ریاست

دکتر محمد تقی قربانیان

ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۸