ریاست

ریاست

دکتر بهزاد بهرامی نسب

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷